สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
-----------------------------------------------
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม รวมทั้งป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชน ได้อย่างแท้จริง จึงออกคำสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๓ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ให้คง สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ให้เป็น หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ เพื่อนำข้อมูล มาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย
๒.๑ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประธานกรรมการ
๒.๒ เลขาธิการคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๓ พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร กรรมการ
๒.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๒.๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๒.๖ ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๒.๗ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๒.๘ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
๒.๙ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๒.๑๐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
๒.๑๑ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๒.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
๒.๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน กรรมการ
๒.๑๔ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๒.๑๕ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กรรมการ
๒.๑๖ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
๒.๑๗ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรรมการ
๒.๑๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ
๒.๑๙ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรรมการ และการเกษตร
๒.๒๐ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒.๒๑ เจ้ากรมการทหารช่าง กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๒ อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๓ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๔ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๕ อธิบดีกรมเจ้าท่า กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ กำหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกัน และแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้ำของประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
๓.๒ เสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๓ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ๓.๔ บูรณาการการสั่งงานด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ ให้มีการประสานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) ซึ่งสามารถใช้อำนาจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๕ ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ที่อนุมัติ
๓.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๗ เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ
๓.๘ ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
๓.๙ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign