สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
เรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จำนวนเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๓๗,๖๖๓ ครัวเรือน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๘๙
๒. ผู้ที่มายื่นคำร้องบางส่วนมีเอกสารไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่างการรอเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๗๒,๙๗๐ ครัวเรือน และผู้ที่มีเอกสารครบถ้วน จำนวน ๑,๑๒๑,๖๐๐ ครัวเรือน
๓. จากเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียน จำนวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน บันทึกข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน ๙๘๐,๐๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๑๒.๕๘ ล้านไร่ แยกเป็นผู้ที่พร้อมตรวจสอบแปลงได้ จำนวน ๖๘๒,๕๐๓ ครัวเรือน และผู้ที่ยังไม่สามารถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ได้ จำนวน ๒๙๗,๕๔๑ ครัวเรือน
๔. การตรวจสอบแปลงขณะนี้กำลังตรวจสอบแปลงปลูก (ทุกแปลง) จำนวน ๕๔๑,๙๙๑ ครัวเรือน ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกใบรับรองแล้ว จำนวน ๕๖,๐๘๓ ครัวเรือน จำนวน ๗๖,๐๓๐ แปลง
๕. เกษตรกรนำใบรับรองไปรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว จำนวน ๒๓,๖๖๕ ครัวเรือน จำนวน ๓๒,๐๖๔ แปลง เป็นเงินที่ ธ.ก.ส. โอนให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๕๗๘,๐๖๔,๖๙๐ บาท
๖. กำลังเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับใบรับรองและเร่งการตรวจสอบแปลงให้เร็วขึ้น

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign