สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
เรื่อง ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ(ส้มโอ และทุเรียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการพิจารณาทบทวนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดย
๑.๑.๑ การขอความช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอและทุเรียน เป็นการขอความช่วยเหลือเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของเกษตรกร ประกอบกับพื้นที่ประสบภัยเป็นแหล่งผลิตสำคัญของส้มโอและทุเรียน จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถฟื้นฟูสภาพสวนได้ หากได้รับการช่วยเหลือตามอัตราที่เสนอ เกษตรกรจะต้องถูกหักเงินในอัตราไร่ละ ๕,๐๙๘ บาท ที่เคยได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้นออก
๑.๑.๒ การพิจารณาการช่วยเหลือกรณีส้มโอและทุเรียนที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ควรใช้แนวทางการช่วยเหลือเป็นเงินสดเหมือนกับการช่วยเหลือกรณีพืชอื่นซึ่งเกิดภัยในช่วงเดียวกัน
๑.๑.๓ ให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรทั้งระบบ และในระยะต่อไปควรมีการปรับปรุงและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่น เช่น การให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ในกรณีของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
๑.๒ เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) วงเงินช่วยเหลือ ๔๕๘,๓๐๒,๘๗๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) ดังกล่าว จะต้องเป็นเกษตรกรที่ประสบความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ และจะต้องดำเนินการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมที่ได้รับความเสียหาย (ส้มโอ และทุเรียน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้พืชผลไม้ที่มีชื่อเสียงประจำถิ่นคงอยู่สืบไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานและหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในกรณีนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่ต้องการให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือไปใช้สำหรับการเพาะปลูกและฟื้นฟูส้มโอ และทุเรียน ทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลไม้ที่มีชื่อเสียงประจำถิ่นให้คงอยู่ได้อย่างแท้จริงต่อไป และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign