สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการควบคลุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น วงเงิน ๒๙๐.๘๖๓ ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่ระบาดทุกพื้นที่ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายงวดเพื่อทำความตกลงในรายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานระยะที่ ๑ ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยทันทีก่อนดำเนินการระยะที่ ๒ ต่อไป
๑.๒ ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งทำการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมในการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรมีมาตรการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี ไปพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำอย่างรุนแรง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท และให้ประสานการดำเนินการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเมินผลการดำเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign