สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ระดับราคารับซื้อยางในตลาดได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าราคารับซื้อยางเฉลี่ยที่กำหนดไว้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรับซื้อยางตามโครงการในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องขอกรอบงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการไว้ก่อนเพื่อเตรียมการรับซื้อยางในกรณีที่ราคายางลดลงกลับสู่ระดับที่ต่ำกว่าราคากำหนดซื้อยางภายใต้โครงการดังกล่าว
               ๒. รับทราบแผนการลงทุน (งบทำการ) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน แผนการกู้เงิน และแผนการชำระเงินกู้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการรับซื้อยางจากเกษตรกร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ และการชดเชยส่วนต่างของทุนดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐในกรอบวงเงิน ๕,๔๗๙ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ส่วนการค้ำประกันการกู้เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการวางแนวทางปฏิบัติ

ที่มาข่าว : ข่าวสาร กษ.

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign