สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ (๑) การยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ (๒) การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มของกลางของกรมศุลกากร (๓) ค่าใช้จ่ายจากการตรวจจับการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม (๔) การระบายน้ำมันปาล์มดิบ (๕) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... (๖) ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ และ (๗) แนวทางการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเสนอ
               ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบที่จะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบนั้น ควรนำแนวทางตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์ ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้ำตาลทราย) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้การดำเนินการนโยบายมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ด้วย

ที่มาข่าว : ข่าวสาร กษ.

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign