สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกรมประมงและกำหนดเพิ่มเติมราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เชิญผู้แทนสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน)
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติและสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจตามโครงสร้างใหม่ ร่วมไปกับการทบทวนแผนบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งปภายในและภายนอก และในการขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกองเพิ่มใหม่ จะต้องคำนึงถึงบทบาทภารกิจและปริมาณงานที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะการทำการประมงผิดกฎหมายตามที่สหภาพยุโรปกำหนดอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาทบทวนการแบ่งส่วนราชการครั้งต่อไปตามความจำเป็นภายในระยะเวลาสองปี ตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ที่มาข่าว : ข่าวสาร กษ.

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign