สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. ..

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจำเรือประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการเสนอกฎหมายลำดับรองตามมาตรา ๕ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ (๑) มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาข่าว : ข่าวสาร กษ.

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign