สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางเหนือน้ำถึงกิโลเมตรที่ ๐.๒๐๐ ในท้องที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางท้ายน้ำถึงกิโลเมตรที่ ๐.๔๐๐ ในท้องที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ที่มาของข่าว : ข่าวสาร กษ.

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign