สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 โครงการ
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต หลังครม.มีมติรวม 3 โครงการ หนุนการใช้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ  ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นพืชที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด และการสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่

              พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 928.79 ล้านบาทประกอบด้วย
             1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 โดยกรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายในแหล่งปลูกข้าวข้าวหอมมะลิ 23 จังหวัด จำนวน 1,280 หมู่บ้าน 64,000 ครัวเรือน พื้นที่ 640,000 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม นำไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ โดยใช้งบประมาณของกรมการข้าวจำนวน 206 ล้านบาท
            2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มผลิต เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านจัดการเรียนรู้ การผลิต การจัดการผลผลิต และการตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชที่หลากหลายตามความต้องการของเกษตรกร รายละไม่เกิน 5 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ได้มีโอกาสเรียนรู้ในกิจกรรมทางเลือก และมีรายได้ระหว่างการลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณดำเนินการ 636.52 ล้านบาท
            3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 2,130 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนาปีการผลิต 2559/60 แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน (ที่ผ่านความเห็นชอบเป็นกลุ่มการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่จากคณะอนุกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จำนวน 426 กลุ่ม ที่ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ กำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนในอัตราร้อยละ 3.51 ต่อปี แต่คิดดอกเบี้ยจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ คิดเป็นวงเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยดอกเบี้ยจำนวนเงิน 74.55 ล้านบาท โดยขอรับงบประมาณจัดสรรจากงบรายจ่ายประจำปี

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign