สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร สำนักเลขาธิการคณะรัฒนตรี
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
               ๑. การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการลงนามเอกสารความตกลง จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ (๓) ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
               ๒. การหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านการเกษตร การประมง และการชลประทาน ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท ในประเด็นการผลักดันให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี และการติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง และมะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี (๒) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ในประเด็นการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามบันทึกแสดงเจตจำนงฯ สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ต่อไป และ (๓) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาสมุทรและประมง ในประเด็นดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ และบันทึกข้อตกลงการยอมรับร่วมฯ ที่ได้ลงนามกันในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้ขอให้สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการแปรรูป และการตลาดสินค้าประมง รวมทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และหอยทะเล
               ๓. การเยี่ยมชมศูนย์การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของบริษัท K-Water ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทกภัย การจัดสรรน้ำทั่วทั้งสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการบูรณาการหาน้ำต้นทุนมาเสริมให้พื้นที่น้ำน้อย และเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรฮานาโร ซึ่งมีจุดเด่น คือ มีการซื้อขายสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

ที่มาข่า : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign