สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร:หลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต๒๕๕๙/๖๐
 
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (๒) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (๓) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (๔) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า และ (๕) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๕๙๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นวงเงินสินเชื่อในภายในกรอบวงเงิน ๑๐,๖๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ไม่รวมเงินต้น ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๒๙๔,๐๐๐ บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายของโครงการ ภายในกรอบวงเงิน ๓,๔๑๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท กรณีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การจัดทำระบบน้ำ และการปรับปรุงพื้นที่ ภายในกรอบวงเงิน ๓,๑๓๒,๐๙๖,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากเงินทุน ธ.ก.ส. โดยรัฐชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๗๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในโอกาสแรกก่อน หรือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป
               ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีสินเชื่อตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เป้าหมายของโครงการ (พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว-N) และจำนวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน การคำนึงถึงวิธีการและเงื่อนไขของโครงการเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ในขณะเข้าร่วมโครงการและสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการไปพร้อมกัน การจัดทำนโยบายแผนความต้องการการบริโภคสินค้าปศุสัตว์เป็นรายชนิดสัตว์และพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การกำหนดจำนวนพื้นที่กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่คงเหลือเพื่อการประกอบอาชีพอื่น ๆ ควบคู่ไปได้ในระหว่างการเลี้ยงปศุสัตว์ การสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทางเลือกอื่นตามแนวทางและหลักการของการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมทั้งในส่วนของ Zoning และ Agi-Map การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ผลการสำรวจจำนวนเป้าหมายเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ดำเนินการที่จะเข้าร่วมโครงการจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การติดตามประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งการให้ความสำคัญในประเด็นการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดทำแผนการตลาดหรือการเชื่อมโยงการผลิตกับตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
               ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ ที่ให้คณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและพิจารณากลั่นกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงการคลัง (โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ การทำนาหญ้า และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น) โดยเกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
               ๕. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
 
ที่มาข่าว : กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ 

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign