สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

วันที่ 13 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 167 คน) 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
               ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรและดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้เครือข่าย หรือสถานที่ที่เหมาะสม ครบทุกอำเภอ จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ละ ๕ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รวมศูนย์ละ ๒๕๐ คน ผลการดำเนินงานมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
               ๒. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน ๒๒๐,๕๐๐ คน/ครัวเรือน จากการเข้ารับการอบรม ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยทำการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งได้ โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้เฉลี่ย ๒๘๓.๒๕ บาท/ไร่ และ ๕๕๒.๕๐ บาท/เดือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย ๓๔๐.๒๖ บาท/เดือน และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๘๘๕.๘๘ บาท/เดือน/ครัวเรือน
               ๓. เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ และเห็นว่ารัฐบาลได้เห็นความสำคัญและให้ความช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤติภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign