สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลสนับสนุนการใช้ยาแผนโบราณ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรไทย
นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลสนับสนุนการใช้ยาแผนโบราณ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรไทย
 

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 1/2560

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 12.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข อ. เมือง จ. นนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 1/2560 ว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอีก 20 ข้างหน้า จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งไปถึงวัยชรา โดยเน้นในเรื่องของการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อให้งบประมาณค่าใช้จ่ายลดลงมากกว่าการรักษา

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องหาแนวทางการดูแลรักษากลุ่มคนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มมาตรการพัฒนาด้านสาธารณสุขของเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย 3 ขวบ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกระบวนการดังกล่าวขึ้นมาแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นนั้น รัฐบาลก็ได้มีมาตรการป้องกัน โดยเน้นในเรื่องของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกาะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ในระยะยาวได้อีกด้วย

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์นั้น นายกรัฐมนตีได้กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมยาแผนโบราณที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของประเทศ โดยจะส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาแผนโบราณแทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมทางการเกษตรเพาะปลูกยาสมุนไพรในแต่ละชุมชน เพื่อการกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันคิดหาแนวทางโดยรวมกลุ่มกันเป็นประชารัฐ ที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

-------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign