สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
 

นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.40 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ของการประชุม ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 2. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎร ชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้เพิ่ม พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เป็นที่ปรึกษา และเพิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 13 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 โครงการ และโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ อื่น ๆ จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,026,947,985.59 บาท โดยมอบหมายให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำรายละเอียด แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการประชุมตอนหนึ่งว่า รัฐบาลจะทำหน้าที่ และสานต่อพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด โดยให้ส่วนราชการแยกอย่างชัดเจนว่า โครงการใดเป็นโครงการทดลอง โครงการใดที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และโครงการใดเป็นโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งรัฐบาลจะเข้าไปส่งเสริมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกัน และนำไปขยายเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน และชุมชนสามารถนำไปดำเนินการได้ พร้อมฝากให้ กปร. นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำฐานข้อมูลโครงการ ฯ ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจตามแนวทางพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้พื้นที่ของโครงการ ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนได้ศึกษา แล้วนำไปขยายผลให้กับชุมชนต่อไป

------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign