สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ย้ำบริหารจัดการเกษตรครบวงจรตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป สร้างนวัตกรรมไปสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 

วันนี้ (15พ.ย.59) เวลา 11.00 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรฯ  โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานกระทรวงเกษตรฯ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งเรื่องปัญหาภาคการเกษตรก่อนปี 2557 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการวางรากฐานปฏิรูปการเกษตรปี 2559 การวางแผนการเกษตรใน 20 ปีและ 5 ปี  การดำเนินงานในปี 2561 และแผนบูรณการปี 2561  โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในอนาคตเพื่อนำเกษตรกรรมของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ โดยดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันทำงานจนเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยกระทรวงเกษตรฯ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีความสำคัญเพราะใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้การดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พร้อมขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือและความพยายามของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ รวมถึงการจัดแผนงานโครงการต้องแบ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงาน Function และงานตามนโยบายสำคัญหรือ Agenda และการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20

ขณะเดียวกันในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ขอให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เกิดความเข้าใจ และดำเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ปศุสัตว์ เกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เกษตรแปลงใหญ่ข้าว เป็นต้น รวมทั้งให้ดำเนินการเรื่องการเกษตรต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างครบวงจรทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง และให้บูรณาการแผนงานงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานตามนโยบายหรือ Agenda กับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าและการดำเนินแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และเตรียมการด้านการเกษตรของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรทั้งปริมาณ คุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้านการเกษตรตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงที่จะดำเนินการ และให้ทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะทำให้ประชาชนพร้อมให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมนำหลักทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในการทำหน้าที่และดำรงชีวิต รวมถึงชี้แจงให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อจะได้น้อมนำไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวให้กับประชาชนในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรให้มีการบริหารจัดการโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) เก็บไว้ทำพันธุ์ 2) เก็บไว้สำหรับบริโภคเอง และ 3) ส่วนที่เหลือจากการบริโภคนำไปจำหน่าย เช่น จำหน่ายให้กับสหกรณ์ หรือแบ่งขายปลีก  เพื่อเป็นรายได้ประจำวันสำหรับกับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้ครบวงจรตั้งแต่การปลูก การผลิต แปรรูป สร้างนวัตกรรมไปสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยให้เกิดความสมดุลทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแผนที่กำหนดไว้

 

---------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign