สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.น.จ. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.น.จ. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 2/59 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เน้นให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดรับนโยบายระดับชาติ-วางแผนการทำงานแบบประชารัฐ มอบนโยบายให้ 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด ไปหาจุดเด่น ของดีที่มีศักยภาพของจังหวัด พร้อมเติมนวัตกรรม เพื่อทำให้จังหวัดพัฒนาขึ้นในลักษณะไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้

วันนี้ (7 พ.ย.59) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ภายหลังการประชุม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (เลขาธิการ ก.พ.ร.) กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. ได้แถลงผลการประชุมสรุปสาระสำคัญว่า ที่ประชุม ก.น.จ. ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามข้อเสนอของ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี ในปีนี้เป็นการทำในรอบที่ 3 ครอบคลุม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ ในอนาคตจะได้มีการปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นแผน 5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ

เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำหรับนโยบายที่ได้เน้นคือจะพยายามให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับนโยบายระดับชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มาที่จังหวัด และให้ความสำคัญกับส่วนกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ขณะที่ในแง่การทำงานก็เน้นเรื่องระบบการวางแผนการทำงานในแบบประชารัฐ โดยเน้นการทำงานบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในภาคราชการด้วยกัน และเน้นการทำงานกับภาคส่วนอื่นคือภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพิ่มมากขึ้น

ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้มีการหารือถึงการทำแผนที่ดีว่าจะต้องครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าควรจะต้องจัดการทำงานทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัดให้เข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแต่ละจังหวัดต้องไปหาจุดเด่น ของดี ของจังหวัดที่มีศักยภาพ และเติมเรื่องนวัตกรรม ที่จะทำให้จังหวัดของตัวเองสามารถพัฒนาขึ้นในลักษณะไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.น.จ. ได้ยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาจังหวัด 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 : กรณีจังหวัดลำปาง ที่พบว่ามีศักยภาพสูงในเรื่องของสับปะรด ที่น่าจะมีการทำแปรรูปสับปะรดทำเป็นโครงการลงทุนการผลิตเอนไซม์โบรมีเลนจากสับปะรด เพื่อเพิ่มคุณค่าและเพิ่มตัวมูลค่าได้มากขึ้น รวมทั้งในส่วนของน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นน้ำพุร้อนออนเซ็น และมีที่พักแบบเรียวกัง เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดลำปาง โดย ก.น.จ. ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีดูแลยุทธศาสตร์ภาคและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้ต่อเนื่องมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ก.น.จ. ได้หารือถึงเรื่องระดับพื้นที่จากล่างขึ้นบน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการทำแผนตั้งแต่แผนระดับหมู่บ้าน แผนตำบล แผนอำเภอ เพื่อให้รองรับกับตัวจังหวัดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ก.น.จ. ได้พิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ขณะนี้ได้มีการประมาณการงบประมาณอยู่ที่ 28,000 ล้านบาท ว่าในอนาคตจะต้องมีการเพิ่มวงเงินให้มากขึ้น รวมทั้งจะต้องเน้นการทำงานเชิงรุกให้ทั้ง 76 จังหวัด สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีตัวเลขเบื้องต้น 28,000 ล้านบาทนั้น จะลงไปที่จังหวัด 19,600 ล้านบาท และไปที่กลุ่มจังหวัด 8,400 ล้านบาทซึ่งได้รวมงบบริหารจัดการไว้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ก.น.จ. มีความเห็นด้วยว่างบประมาณ 28,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขเบื้องต้น หากมีการคิดโครงการดี ๆ ขึ้นมา งบประมาณดังกล่าวก็อาจจะขยายตัวมากขึ้น และอาจมีการปรับงบ Function หรืองบ Agenda เข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้ได้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับมาเสนอที่ประชุม ก.น.จ. อีกครั้งในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดค่อนข้างมากเพราะเป็นจุดสำคัญที่จะเน้นในการพัฒนาประเทศ

 

-------------------

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign