สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2559
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
 ดังนี้
               ๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับ (๑) การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (๒) การทบทวนเงื่อนไขการกำหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ (๓) การปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ตามที่ กนย. เสนอ
               ๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปตามระยะเวลาการขยายชำระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ตามที่ กนย. เสนอ
               ๓. รับทราบการทบทวนเงื่อนไขการกำหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกำหนดราคาขายยาง จากเดิมกำหนดให้ขายในราคาไม่ต่ำกว่า ๖๐ บาท/กิโลกรัม (ยางแผ่นรมควันชั้น ๓) เป็นขายในราคาตลาด การระบายยางในช่วงเวลาที่เหมาะสม
               ๔. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. จาก "กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” เป็น "กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ตามที่ กนย. เสนอ
               ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น การยางแห่งประเทศไทยควรมีการบริหารจัดการสต็อกยางให้บรรลุผลตามที่ กนย. ได้วางไว้ และชำระคืนเงินกู้ให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ควรขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้อีก และให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งคัดแยกคุณภาพของยางพาราที่จัดเก็บไว้ และนำออกจำหน่ายให้ได้ราคาดีที่สุดสำหรับยางพาราในระดับคุณภาพนั้น ๆ โดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพที่อาจเกิดกับยางที่จัดเก็บในโกดังทั่วประเทศมากขึ้นตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไป และจำหน่ายยางในสต็อกออกให้หมดภายในกำหนดระยะเวลาโครงการที่ขออนุมัติขยายในครั้งนี้ รวมถึงมีการตรวจสอบตัวเลขสต็อกยางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการปิดบัญชีทั้ง ๒ โครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign