สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เห็นควรมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการได้มาของที่ดินที่จะนำไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดเรื่องการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มทุนและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบแปลงรวมให้มีความชัดเจน รวมทั้งควรพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ไม่เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมให้รอบคอบ และเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๒๙/๑ (ร่างมาตรา ๗) เป็น "ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจจัดซื้อที่ดินนั้น เพื่อนำมาดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และให้ถือเสมือนว่าเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ต้องดำเนินการกำหนดเขตที่ดินนั้นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕” และไม่ขัดข้องหากเป็นที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาโดยการจัดซื้อ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการวางแผนและลำดับความสำคัญในการดำเนินงานโดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการเร่งนำคืนที่ดินที่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เร่งปรับปรุงและพัฒนาที่ดินที่มีอยู่และที่ได้รับคืนมาเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การจัดหาที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินควรพิจารณาตามความจำเป็นเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและมีราคาที่เป็นธรรม โดยในการดำเนินงานควรต้องยึดพระราชบัญญัติฯ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
               ๓. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign