สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก” เป็น "โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม
               ๒. อนุมัติให้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากเดิม โดยให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชน และให้เพิ่มเติมรายการอุปกรณ์การตลาด และโรงสีข้าวชุมชน ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ ในระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยในการชดเชยเงินกู้โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยโครงการเป็น MLR-๑ และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน ภายในกรอบวงเงิน ๒๗๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายชำระคืนเงินต้นและค่าชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันเกษตรกรจากการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ควรพิจารณาเทียบเคียงกับโครงการนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราประมาณร้อยละ ๓ ต่อปี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและด้านการตลาดโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลให้ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ แล้วดำเนินการต่อไปได้และให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบด้วย
               ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนรายชื่อโรงสีคุณธรรมในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายร่วมกับรัฐบาลต่อไป

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign