สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 4
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 4

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
               ๑. ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย โดยสาระสำคัญของปฏิญญาฯ ประกอบด้วย ๗ หัวข้อหลัก คือ (๑) ความท้าทายและโอกาสสำหรับความมั่นคงอาหารในภูมิภาค (๒) ตลาดอาหารในภูมิภาคและการค้า (๓) ความยั่งยืนสำหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (๕) การพัฒนาชนบทและเขตเมือง (๖) โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน และการบริการเพื่อความมั่นคงอาหาร และ (๗) การเข้าสู่ระบบอาหารในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือมีนัยสำคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
               ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ "การพัฒนาชนบทและเขตเมือง (Rural-Urban Development)” เพื่อแสดงแนวทางการดำเนินงานความมั่นคงอาหารของประเทศไทยที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืน คำนึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกาจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกร รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านโครงการประชารัฐในการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign