สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ
               ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
                   ๑.๑ ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
                   ๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๐๐๐ แปลง
                   ๑.๓ อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-ธันวาคม ๒๕๖๔)
                   ๑.๔ อนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามขั้นตอนต่อไป
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมรายจ่ายชำระต้นเงินกู้ และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และควรพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ในการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ และสร้างความรับรู้และเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อแก่เกษตรกรของภาครัฐในลักษณะเดียวกัน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำรวจความต้องการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสมอย่างชัดเจน และสามารถวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกรอบวงเงินสินเชื่อของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่แท้จริง
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการสำหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการฯ และควรกำหนดกรอบวงเงินชดเชยความเสียหายที่ชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลทราบถึงภาระขาดทุนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ควรเป็นภาระทางการคลังและงบประมาณในอนาคตมากจนเกินไป รวมทั้งให้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ผ่านมา มาปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการฯ ที่ได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการกู้เงินและระยะเวลา เพื่อจูงใจให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดของแผนการผลิตและแผนการตลาดรองรับที่ชัดเจน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน และดำเนินการในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เพื่อบริหารธุรกิจเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
               ๔. ในการยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับสินเชื่อในการดำเนินโครงการไปแล้วด้วย
               ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แล้วให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ โดยให้กำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และโปร่งใสทุกขั้นตอน
               ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign