สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ลาออก
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ลาออก (นายพรชัย พูลสุขสมบัติ)

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 21 คน) 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ โดยเพิ่ม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ โดยให้ นายพรชัย พูลสุขสมบัติ เป็นกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign