สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน 478 ราย
รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน 478 ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)

วันที่ 13 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 137 คน) 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
               ๑. เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๔๗๘ ราย (ต้นเงิน ๔๔.๙๖ ล้านบาท ดอกเบี้ย ๑๖.๙๒ ล้านบาท) ได้รับการปรับปรุงหนี้โดยต้นเงินกู้ลดให้กึ่งหนึ่ง และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระ โดยให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมกับงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนประสงค์รับความช่วยเหลือ จำนวน ๔๒๙ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนปรับปรุงหนี้ จำนวน ๓๙.๒๖ ล้านบาท จำแนกเป็น (๑) เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงหนี้เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕๙ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนปรับปรุงหนี้ จำนวน ๑๖.๔๙ ล้านบาท หลังปรับปรุงหนี้มีต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท และ (๒) เกษตรกรขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการปรับปรุงหนี้ จำนวน ๒๗๐ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวน ๒๒.๗๗ ล้านบาท
               ๒. เกษตรกรแสดงความประสงค์ไม่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๔๙ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวน ๕.๗๐ ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ เกษตรกรจะขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อจำหน่ายหนี้สูญ
               ๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและดำเนินการในระยะต่อไปกับเกษตรกรในโครงการ คปร. และ ผกก. แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน คือ (๑) รวบรวมข้อมูล วางแผนการเยี่ยมเยียน/นัดประชุม (๒) เยี่ยมเยียนลูกหนี้ (๓) ตรวจ/ให้ความเห็น (๔) พิจารณา/สั่งการ และ (๕) จัดเก็บเอกสาร

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign