สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไ
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
               ๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรติดตามให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูการผลิต และกำกับดูแลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการลดพื้นที่เพาะปลูกอย่างแท้จริง และส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน รวมทั้งการดำเนินโครงการควรให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามขั้นตอนต่อไป และจัดทำแผนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign