สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศทั้ง ๑๖ รายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย
 

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign