สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 9101
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีความก้าวหน้าสรุปได้ ดังนี้
               ๑. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ๙,๑๐๑ ชุมชน จำนวนโครงการที่เสนอจากชุมชนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอำเภอ และผ่านความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จากกองทุนจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ สำนักงบประมาณ จำนวน ๒๔,๑๖๘ โครงการ วงเงิน ๑๙,๘๖๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ สำหรับประเภทของโครงการที่เสนอจากชุมชน ได้แก่ (๑) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (๒) การผลิตพืชและพันธุ์พืช (๓) การปศุสัตว์ และ (๔) การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเริ่มโอนเงินให้คณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครบถ้วนแล้ว ๒๔,๑๖๘ โครงการ วงเงิน ๑๙,๘๖๗.๒๐ ล้านบาท และกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายได้รับการสนับสนุนงบประมาณเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
               ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ ได้แก่ (๑) ระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างสั้น (๒) ข้อปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ให้กลุ่มสมาชิกของชุมชน ศพก. และ/หรือเครือข่ายที่เสนอโครงการ ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้เกิดข้อกังวลในขั้นตอนที่ไม่คุ้นเคย (๓) การจัดทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการ และ (๔) เหตุการณ์พายุโซนร้อน "เซินกา” ส่งผลให้ฝนตกหนัก ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ และมีวัสดุการเกษตรเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign