สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ

               ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

                   ๑.๑ เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ซึ่งจะมีการนำกรอบการเจรจาฯ มาใช้ในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ Task Force on development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย โดยกรอบการเจรจาฯ เป็นการกำหนดขอบเขตครอบคลุมการกำหนดหลักการ ข้อกำหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสารของภูมิภาค เพื่อนำนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Policy) และกรอบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework) ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นการควบคุมและประกันความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึงผู้บริโภค

                   ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรแก้ไขคำว่า “สินค้าเกษตรและอาหาร” เป็น “อาหาร” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในกรอบการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework : AFSRF) รวมทั้งกำหนดกรอบการเจรจาฯ ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ใน AFSRF คือ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง ไม่ครอบคลุมถึงประเด็นคุณภาพอาหาร (เช่น ขนาด รูปร่าง) อาหารอินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์ ความยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร การปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign