สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ (Fifth Greater Mekong Subregioin Environment Ministers’ meeting : GMS EMM-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ (๑) การประชุมเชิงวิชาการ (๒) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และ (๓) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซี่งให้การรับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ มีสาระสำคัญในการให้คำมั่นร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นหลักการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเสริมสร้างนโยบายที่เชื่อมต่อการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมด้านการลงทุน โดยโครงการที่มีศักยภาพภายใต้แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกรวบรวมอยู่ในกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการฮานอย ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๖ ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign