สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร

            นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีความก้าวหน้าโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนสนับสนุนคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยได้ดำเนินการประชุมทางไกลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ซึ่งเริ่มผลักดันให้มีการสนับสนุนงบดำเนินการจาก กฟก. และมีการสำรวจข้อมูลหนี้จากทั้งตัวเกษตรกรและเจ้าหนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. – 24 ส.ค. นี้ คาดว่ามีบางจังหวัดได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น ภูเก็ต ตรัง นครปฐม ระยอง เป็นต้น และหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการเร่งดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด
             ด้านนายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดทำข้อมูลหนี้สินเกษตร ณ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมปัญหา/ข้อแก้ไขในการปฏิบัติงาน และเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ที่มาข่าว : กองสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign