สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานในพิธี  โดยได้รับเกรียติจากประธานสภาเกษตรกรและพนักงานสภาเกษตรกร 13 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังบรรยาย ดังนี้
1. “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจน” โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. “แนวทางการช่างเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” โดย พ.ต.ท.วิชัย  สุวรรณประเสริฐ  เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
3. “กระบวนการไกล่เกลี่ยและการชะลอการบังคับคดี” โดยผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่
4. “การบริหารจัดการหนี้นอกระบบ ตามนโยบายประชารัฐ” โดยนายสุชาติ  นิตยพงศ์ชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการหนี้สินนอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร
5. “การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” โดยนายสไกร  พิมพ์บึง  รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
6. “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” โดยนางพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้
                จากนั้นสภาเกษตรกรภาคเหนือได้ร่วมกันเสนอปัญหาอุปสรรคในการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของตน เพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละจังหวัดต่อไป
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign