สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
บูรณาการร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะผู้ปลูกไผ่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บูรนาการร่วมกันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งลดการเผาในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรม
ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ /องค์กรรายสินค้าเกษตร/องค์กรเกษตรกรพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (SMEsเกษตร)/กลุ่มยุวเกษตรกร และศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องของผู้ประกอบการนั้น
นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายเดโช ไชยทัพ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมกับ นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกันเพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกไผ่ เพื่อการแปรรูปและการค้า ในเขตอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
นายพิชิต ไชยทา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการงานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ ปูทักษะงานช่างเฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรัก หวงแหน และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign