สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสำราญ อรัญญี รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 2 เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมชลประธานมีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้วและปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (c) และอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนชับแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อการก่อสร้างโครงการ อีกทั้งเพื่อหาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนต่อไป
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign