สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai)
ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai)
วันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายไมตรี วงศ์เลิศ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่ริม เกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอสันทราย กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยครบวงจร นายแก้ว ไชยชนะ และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี (คพสภ.) เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน “งานตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่”

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรเพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรกร สินค้าเกษตรปลอดสารพิษและมีคุณภาพดี โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเองในตลาด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกรรมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีการดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิต พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยจัดให้เกษตรนำผลผลิตมาจำหน่าย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถานที่ บริเวณโรงจอดรถด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดตลาดนัดเกษตรสีเขียว 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการตลาดเกษตรกร กล่าวว่า ตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทุกจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภค ได้เรียนรู้ในการวางแผนการผลิตการตลาด และผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง ตลาดเกษตรกรมีสโลแกน “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” โดยเกษตรกรเป็นผู้ผลิต เป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเองปัจจุบันมีเกษตรกรผู้จำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยสารพิษ 100 เบอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มผักผลไม้ กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มเสื้อผ้า กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มข้าว ซึ่งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกรทุกราย ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, มาตรฐาน GAP, อย. และฮาลาล
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign