สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านพืช ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จำกัด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมติให้นายบุญยืน สวนพลู ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านพืช จัดประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย และผลความก้าวหน้าโครงการอัฐยายซื้อขนมยาย พร้อมร่วมกันพิจารณาเรื่อง
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรกรเพื่อผลิตพืชอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงโครงการอัฐยายซื้อขนมยายและขยายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดการเผาสู่ตลาดออนไลน์ เกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารเคมี (อุ๊ยคำช้อปปิ้ง) 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ และนางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมบูรณาการงานร่วมกันเพื่อพี่น้องเกษตร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign