สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
บูราณาการขับเคลื่อนแพะล้านนา
บูราณาการขับเคลื่อนแพะล้านนา
จากสถานการณ์ปัจุบัน เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เผชิญหน้ากับภาระหนี้สิน ทางออกของเทศจึงต้องมีการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเบบผสมผสาน ลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่า แพะ..ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรในทุกพื้นที่ให้ความสนใจ อีกทั้งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงควรส่งสเริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จำกัด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประชุม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนโครงการแพะล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อจะดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน ตามลำดับ ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแพะเข้าร่วมกว่า 60 คน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign