สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
MOU..นี้ เพื่อเกษตรกรจริงๆ
MOU..นี้ เพื่อเกษตรกรจริงๆ
(สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งรับชม VRT ขอเราได้ที่ https://youtu.be/JvfgHL8OZGY)
     
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการรวมพลสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารปลอดภัยตามโครงการ อัฐยายซื้อขนมยาย และส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้จัดทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันที่ 9 ธ.ค. 2561 ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมลตรีตำบลหนองป่าครั่ง กลุ่มผู้บริโภคฉลาดซื้อ”ตำบลหนองป่าครั่ง” โดยนางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ประธาน ”กลุ่มผู้บริโภคลาดซื้อ” ตำบลหนองป่าครั่ง MOU ร่วมกับ กลุ่มผู้สนับสนุนขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ในฐานะ “ผู้ผลิต” ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยโนายธวัชจีรัญ พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนาย ไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี โดยนายแก้ว ไชยชนะ ประธานกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน นายสมหมาย คำมาสาร กล่าวว่าจากการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มข้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี จนสามารถมีรายได้ชำระหนี้และสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานด้ายระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างชัดเจน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ “อัฐยายซื้อขนมยาย” และหากมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้ เชื่อได้เลยว่าประชาชนโดยรวมในพื้นทีจะมีรอยยิ้มเต็มใบหน้า ดั่งสโลแกนที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign