สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ปัญหาลำไย..ต้องแก้ทั้งระบบ
ปัญหาลำไย..ต้องแก้ทั้งระบบ
(สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งรับชม VRT ขอเราได้ที่ https://youtu.be/UgNFnQxHxNY)
ปัจจุบันการจัดการสินค้า "ลำไย" ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะลำไยเป็นสินค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล เกษตรกรจะไม่ได้รับประโยชน์เลยหากไม่มีผู้ประกอบการรับซื้อเพื่อรวบรวม ผู้รวบรวมก็ต้องพบกับปัญหาหากผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกไม่รับซื้อผลผลิต ผู้ประกอบการก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันหากผู้บริโภคปรายทางไม่ตอบรับ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาลำไยทั้งระบบอย่างยั่งยื่น ของสภาเกษตรกรกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบลขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสภาเกษตรกร 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน อาทิ สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด/สนง.เศรษฐกิจการเกษตร เขต1/ม.แม่โจ้/ม.เชียงใหม่่/ม.ราชภักฏรเชียงใหม่/ธกส./สหกรณ์จังหวัด ตลอดทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและภาคเอกชน ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันให้ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานสอดรับประสานและยึดโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร จากการประชุมดังกล่าว สภาเกษตรกรกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สรุปพร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอที่ได้ผ่านการยอมรับจากทุกฝ่าย เสนอเป็นยุทธศาสตร์ลำไยต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และสมารถแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาสินค้าลำไยทั้งระบบให้ยั่งยื่นต่อไป
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign