สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
พี่น้องฉัน...ต้องได้ดูแพะ
พี่น้องฉัน...ต้องได้ดูแพะ
(สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งรับชม VRT ขอเราได้ที่ https://youtu.be/bQJUeX1jrRQ)
      
แพะ แกะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยที่เกษตรกรให้ความสนใจ และนิยมเลี้ยงมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงและดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อยกินอาหารได้หลากหลายทดต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี โตไว ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ในปีพ.ศ.2561 พบว่ามี่แพะแกะมากว่าว 775,000 ตัว มีเกษตรกรผผู้เลี้ยงกว่า 61,000 ราย เลี้ยงมากในภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งสามารถยึดเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงได้ เนื่องจากมีการส่งเสริมจากภาครัฐทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมถึงการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศที่ผู้บริโภคนับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้เนื้อแพะแกะเป็นที่ต้องการของตบาดเพิ่มสูงขึ้น นายโชคสกุล มหาค้ารุ้ง รองประธานคณะทำงานโครงการแพะ-แกะ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสาภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะ ล้านนา จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมฟาร์มแพะ-แกะ ของบริษัท แอนแทค(2006) จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มที่ม่งเน้นด้านการปศุสัตว์ในเร่องการนำเข้า ส่งออกพันธุ์สัตว์ พัฒนาส่งเสริมพันธุ์กรรมแพะเนื้อและแพะนม โดยมี น.สพ.ประสิทธิ์ ศรีอุทารวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายสาระน่ารู้อย่างครบถ้วนเพื่อให้เกษตรกรได้มั่นใจสายพันธุ์จากฟาร์ม และเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะ ล้านนาที่จะนำไปยึดเป็นอาชีพหลักและเสริมได้
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign