สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU วิชาการร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU วิชาการร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “โครงการทายาทเกษตรกร”
(สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งรับชม VRT ขอเราได้ที่ https://youtu.be/TomdGaNCvGI)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน สนับสนุนองค์ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอ้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร” เพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรกรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมทั้งมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และบุคลากรมหาวิทยาเชียงใหม่กันอย่างพร้อมเพียง
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign