สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ติดตาม แพะล้านนา อ.ฝาง
วันที่ 18  มิถุนายน 2563  นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่              ได้มอบหมายให้นายพิชิต  ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงพื้นที่ติดตามบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ในการขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอาชีพ       สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเฮ็นส์     ไดมอนด์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายเพชร โพธรา ประธานกลุ่ม กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้าประชุมรับฟังผลการดำเนิน พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการอย่างพร้อมเพียง 
ซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์แพะและแม่พันธุ์แพะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยแม่พันธ์แพะบางตัวได้เกิดลูกแพะใหม่ ซึ่งลูกแพะเกิดใหม่บางตัวได้เสียชีวิตอันเนื่องจากหลายปัจจัย ที่ต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน  ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรได้ทราบข้อมูลโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  และมีความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอดการเลี้ยงแพะ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
            จากนั้นหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มของนายณรงค์ นุชเจริญ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มของนายณรงค์ แก้วประเสริฐ และ น.ส.สาวิตรี แก้วประเสริฐ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่อยู่ยบ้าง แต่เราพร้อมภาคีเครือข่ายจะร่วมด้วยช่วยกัน ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันมุ่งสู่ความสำเร็จอันเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign