สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประกวดผลผลิตการเกษตร กศน.อำเภอสะเมิง
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชิต  ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการจัดประกวดผลผลิตการเกษตรของนักเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอสะเมิง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสะเมิงให้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดผลผลิตการเกษตรของนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง ในวันนี้
          การจัดประกวดผลผลิตการเกษตรวันนี้  เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร (กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา) ซึ่งกศน.อำเภอสะเมิง ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าภาคเกษตรไทยมีความสำคัญมากในฐานะเป็นแหล่งผลิตด้านอาหารและพลังงาน ตลอดจนมีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับเกษตรกรในปัจจุบันมีอายุเพิ่มมากขึ้นและขาดแคลนผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร  อีกทั้งกิจกรรมนี้จะสามารถปลูกฝังและสร้างทัศนคติ                         ให้นักเรียนมีใจรักต่ออาชีพเกษตรกรรม และจะยึดถือเป็นอาชีพสืบต่อครอบครัวได้ในอนาคต
          การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ความอนุเคราะห์จากนายวิทยา  นาระต๊ะ  เป็นครูเกษตรกรต้นแบบเข้ามาสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมให้กับนักเรียน  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจำนวน 20 ชั่วโมง  และในส่วนภาคปฏิบัติได้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยแยกเป็นตำบล 5 ตำบล ได้แก่  ตำบลสะเมิงใต้  ตำบลสะเมิงเหนือ  ตำบลบ่อแก้ว  ตำบลยั้งเมิง  และตำบลแม่สาบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการบริหารจัดการตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา และการจำหน่าย  และเพื่อเป็นการสร้างพลังในการรวมกลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  จึงได้กำหนดให้มีการจัดประกวดผลผลิตการเกษตรของนักเรียน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด                 5 รางวัล ดังนี้
1.       รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินสด 800 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
3.       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินสด 500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
4.       รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 300 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้ ขอขอบคุณสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัล และบริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด  ที่สนับสนุนโล่รางวัลให้กับนักเรียน กศน.อำเภอสะเมิง หากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น เชื่อได้เลยว่า เราจะมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน มีเหลือเผื่อแพร่ และขายตามลำดับ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นายพิชิต  ไชยทา...กล่าว
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign