สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  

รายชื่อกลุ่มสมาชิก เกษตรกร

ลำดับ
ที่
อำเภอ ประเภท รวม
กลุ่มเกษตรกร

(จำนวน/กลุ่ม)
สถาบันเกษตรกร คณะเกษตรกรมีสมาชิก
๒๕ คนขึ้นไป
(จำนวน/กลุ่ม)
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง
1 อำเภอ เชียงดาว 10 2 - - - -
2 อำเภอ เมืองเชียงใหม่ 9 2 - - - -
3 อำเภอ จอมทอง 12 3 - - - -
4 อำเภอ ดอยสะเก็ต 11 3 - - - -
5 อำเภอ ดอยหล่อ 3 1 - - - -
6 อำเภอ ดอยเต่า 3 1 1 - - -
7 อำเภอ ฝาง 14 2 - - - -
8 อำเภอ กัลยาณิวัฒนา - - - - - -
9 อำเภอ พร้าว 9 1 1 - - -
10 อำเภอ สะเมิง 3 1 - - - -
11 อำเภอ สันกำแพง 9 1 - - - -
12 อำเภอ สันทราย 8 1 1 - - -
13 อำเภอ สันป่าตอง 10 3 - - - -
14 อำเภอ สารภี 15 1 - - - -
15 อำเภอ หางดง 16 2 - - - -
16 อำเภอ อมก๋อย - - - - - -
17 อำเภอ ฮอด 4 1 1 - - -
18 อำเภอ เวียงแหง 4 1 - - - -
19 อำเภอ แม่ริม 14 1 - - - -
20 อำเภอ แม่วาง 10 2 - - - -
21 อำเภอ แม่ออน 7 1 - - - -
22 อำเภอ แม่อาย 10 1 - - - -
23 อำเภอ แม่แตง 5 4 1 - - -
24 อำเภอ ไชยปราการ 9 3 - - - -
25 อำเภอ แม่แจ่ม 3 1 1 - - -
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign