สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
                                                                                                                                                   


คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและทะเบียนเกษตรกร ปี พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่ >>> กด Download
แบบแนบ 1 ที่ต้องติดมาด้วยแบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถาบันเกษตรกร >>> กด Download
แบบแนบ 2 ที่ต้องติดมาด้วยแบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกคณะของเกษตรกร >>> กดDownload


คุณสามารถดาวน์โหลดระเบียบสภาชาติว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2558 >>> กด Download


 

  แบบสำรวจข้อมูลผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ  
๑) ชื่อ นามสกุล
๒) เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ปัจจุบันอายุ ปี
๓) เลขที่บัตรประชาชน
๔) ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล
  อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
๕) ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเกษตรกรใส่ (/) ในช่อง
  สมาชิกเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
  เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ตำบล อำเภอ
  เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอ จังหวัด
๖) ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร ดังนี้
  ๖.๑) ระบุชื่อองค์กรเกษตรกร
  ๖.๒) ระบุชื่อองค์กรเกษตรกร
๗) ข้าพเจ้าประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรอบปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ศ. ถึงเดือน )
 
๗.๑) การปลูกพืช
 
รายได้ รายจ่าย
รายการ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิต(กิโลกรัม/ตัน) มูลค่า(บาท) รายการ มูลค่า(บาท)
๑) ข้าวนาปี ๑) ค่าพันธุ์
๒) ข้าวนาปรัง ๒) ค่าเตรียมดิน
๓) มันสำปะหลัง ๓) ค่าปุ๋ย/ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช
๔) ยางพารา ๔) น้ำมันเชื้อเพลิง
๕) ๕) ค่าจ้างแรงงาน
๖) ๖) ค่าเสื่อมโรงเรือนและเครื่องจักรอุปกรณ์รายปี
  ๗) อื่นๆ (ระบุ)
รวม รวม
   

๗.๒) การผลิตปศุสัตว์
 
รายได้ รายจ่าย
รายการ จำนวนที่เลี้ยง(ตัว) ผลผลิต(ตัว/ฟอง/ลิตร) มูลค่า(บาท) รายการ มูลค่า(บาท)
๑) โคเนื้อ ๑) ค่าพันธุ์
๒) โคขุน ๒) ค่าอาหารสัตว์
๓) สุกร ๓) ค่าเวชภัณฑ์ป้องกันรักษาสัตว์
๔) เป็ดไข่ ๔) น้ำมันเชื้อเพลิง
๕) ๕) ค่าขนส่ง
๖) ๖) ค่าแรงงาน
  ๗) ค่าเสื่อมบ่อ/กระชังและเครื่องจักรอุปกรณ์รายปี
  ๘) อื่นๆ (ระบุ)
รวม รวม
 

๗.๓) การผลิตสัตว์น้ำ
 
รายได้ รายจ่าย
รายการ จำนวนที่เลี้ยง(ตัว) ผลผลิต(ตัว/ฟอง/ลิตร) มูลค่า(บาท) รายการ มูลค่า(บาท)
๑) ปลา (ระบุชนิด) ๑) ค่าพันธุ์
๒) กุ้ง (ระบุชนิด) ๒) ค่าอาหาร
๓) ๓) ค่าเวชภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคสัตว์
๔) ๔) น้ำมันเชื้อเพลิง
        ๕) ค่าขนส่ง
  ๖) ค่าแรงงาน
  ๗) ค่าเสื่อมบ่อ/กระชังและเครื่องจักรอุปกรณ์รายปี
  ๘) อื่นๆ (ระบุ)
รวม รวม


ผลงานด้านการเกษตรที่เคยได้รับรางวัลยกย่อง
    ในฐานะบุคคลเคยได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการเกษตร และในฐานะผู้บริหารองค์กรเกษตรกร ทำให้องค์กรเกษตรกรได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัลดีเด่นด้านการเกษตร/หรือองค์กรเกษตรที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบรางวัล
   
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign