สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
พันธกิจ
พันธกิจ

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศัทธาต่อสภาเกษตรกรจังหวัด
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในการพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกร
3. บูรณาการแผนแม่บทภาคการเกษตรของจังหวัดจากล่างสู่บน
4. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และความมีศักดิ์ศรี(สง่างาม)ที่ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร
5. ส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอด การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ภูมิปัญญา เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign