สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
ลำดับ อำเภอ ข้อมูลทั่วไป ทะเบียนเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรระดับอำเภอ สมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรรายพืช ตัวแทนเกษตรกรรายพืชระดับอำเภอ เกษตรกรต้นแบบ/ปราชญ์เกษตรสาขาต่างๆ
1 พร้าว 1 10 97 5 8
2 ไชยปราการ 1 3 33 6 9
3 เวียงแหง 1 2 20 4 8
4 เชียงดาว 1 6 76 4 7 1
5 แม่อาย 1 6 85 3 5
6 สันกำแพง 1 9 90 2 4
7 แม่แตง 1 12 106 3 10 1
8 แม่ออน 1 5 43 2 5 1
9 เมืองเชียงใหม่ 1 15 62 1 1 1
10 สารภี 1 11 93 4 7 2
11 แม่ริม 1 10 78 2 6 1
12 กัลยาณิวัฒนา 1 2 18 1 5
13 สะเมิง 1 4 40 3 3 1
14 ดอยหล่อ 1 3 50 2 4 1
15 ดอยสะเก็ด 1 13 98 2 3
16 ฝาง 1 97 10 5 10 1
17 สันป่าตอง 1 10 111 4 5
18 แม่แจ่ม 1 6 97 3 9
19 ดอยเต่า 1 5 37 4 5
20 อมก๋อย 1 5 89 2 6
21 สันทราย 1 11 107 3 6 2
22 ฮอด 1 5 55 2 6
23 จอมทอง 2 5 100 2 3 1
24 แม่วาง 1 4 58 3 5
25 หางดง 1 11 109 1 4 1
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign