สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ "ประชุมคณะยุทธ พัฒนาเกษตรกรรม"
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ "ประชุมคณะยุทธ พัฒนาเกษตรกรรม"
วันศุกร์ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จำกัด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยและกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 จาการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายพื้นที่การเชื่อมโยงโครงการ “อัฐยายซื้อขนมยาย” เพื่อขยายตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลนครเชียงใหม่ 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดการเผาสู่ตลาดออนไลน์เกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารเคมี ร่วมกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) (อุ๊ยคำช้อปปิ้ง) 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเพิ่มเติมปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดละ 1 ตำบลเป้าหมาย 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือก ตำบลสันทราย อำเภอสารภี เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.2 พิจารณามอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี2562 ในตำบลเป้าหมาย 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเครือข่ายผู้ปลูกข้าวด้วยความสมัครใจ ตามโครงการอัฐยายซื้อขนมยาย
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign