สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ปั้น SMEs เกษตรตามแนวประชารัฐ
ปั้น SMEs เกษตรตามแนวประชารัฐ
ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินโครงการ "ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ" โดยมีกิจกรรมบ่มเพาะให้กับตัวแทนองค์กรเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จำนวน 55,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่เกษตร 4.0 มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร 7 ครั้ง ประกอบด้วยเกษตรกรจากอำเภอพร้าว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยเต่า และอำเภอแม่วาง โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 900 คน รวม 23 กลุ่ม จากการดำเนินโครงการ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงาน บูรณาการงานร่วมกัน อาทิ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, มูลนิธิรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย), SME Bank, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign