สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลังการเก็บเกี่ยวโกโก้”
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลังการเก็บเกี่ยวโก้โก้” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 17/07/2567

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ -ร่าง-แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2567-2570 ร่าง- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและความต้องการ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรมากที่สุด

วันที่ 17/06/2567

“ สภาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ช่วยเหลือจัดการปัญหาน้ำประปา ”
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องปัญหาน้ำประปา อ.ดอยสะเก็ด และจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย รับทราบปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

วันที่ 05/06/2567

"ประชุมการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ"
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจกายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วันที่ 24/05/2567

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายจักรฤทธิ์ ไชยทา หัวหน้า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20/05/2567

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign