สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
สารจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

     เป้าหมายการเปิดเว็บไซต์ www.nfccmi.or.th คือ ต้องการเป็นสื่อกลาง นำเสนอข้อมูลภารกิจ กิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

     ผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิต ผมมีความยินดีและเต็มใจกับภารกิจอันหนักยิ่งนี้ และพร้อมทุ่มเทอย่างที่สุด แม้จะต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคนานัปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

     ท่ามกลางวิกฤติภาคเกษตรกรรมอดีต - ปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญเช่น ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำภาคเกษตรกรรมกำลังขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรมีภารกิจหนี้สิน เกษตรกรขาดที่ดินทำกินของตัวเอง ปัจจัยต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดอำนาจในการกำหนดราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรมและเกษตรกรต้องเผชิญกับสภาพเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ฯลฯ หลายๆ คนถามผมว่า สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จะช่วยแก้ไขวิกฤติดังกล่าวได้อย่างไร ? และกำลังขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้ว ?

     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจอำนาจจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 อย่างสมบูรณ์ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า ปัญหาด้านเกษตรกรรม ขาดการดูแลอย่างเป็นระบบมายาวนาน ระยะเวลาเพียงปีกว่า ผมและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานภายใต้ข้อจำกัดความไม่พร้อมหลายประการทั้งปัจจัยภายในและภายนอก แต่ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของอีกหลายๆ คนก็ต้องขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้

     สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเกษตรกรรม บางส่วนดังต่อไปนี้

1. สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ทุกระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด

2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขาอาชีพ

3. จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

4. ต้องรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตด้านเกษตรกรรม

5. หาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

6. บูรณาการประสานแผนแม่บทร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกแห่ง

7. ยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมเช่น กองทุนสวัสดิการเกษตรกร กองทุนพัฒนาลำไย กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 4 ฉบับ เป็นต้น

     อีกหลายๆ ภารกิจ กิจกรรม ที่สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกร ทุกระดับ ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งใจพัฒนาด้านเกษตรกรรมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

     หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ "เข้าใจ เห็นใจ ให้กำลังใจ" จากพี่น้องเกษตรกรและทุกภาคส่วน ในช่วงเริ่มต้นรุ่นแรกตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งพ.ศ.2553

 
(นายสมหมาย คำมาสาร)

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่


 

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign